సెలెక్షన్స్

GK నవీకరణలు

ఆప్టిట్యూడ్ శిక్షణ

విద్యార్థి లాగిన్

డౌన్ లోడ్

డెమో క్లాస్

పరీక్షా నవీకరణలు

A -- November 12, 2018
(English) Department of Posts ... -- September 25, 2018
(English) RRB ALP / Technician... -- September 21, 2018
(English) Telangan State Poli... -- September 20, 2018
AP -- September 19, 2018
(English) Andhra Pradesh Posta... -- September 17, 2018
Railway ALP/ Technician 2018 A... -- September 13, 2018
Telangana Postal Circle Postma... -- September 12, 2018

మరింత తెలుసుకోండి

ఫలితాలు

A -- November 12, 2018
(English) Department of Posts ... -- September 25, 2018
(English) RRB ALP / Technician... -- September 21, 2018
(English) Telangan State Poli... -- September 20, 2018
AP -- September 19, 2018
(English) Andhra Pradesh Posta... -- September 17, 2018
Railway ALP/ Technician 2018 A... -- September 13, 2018
Telangana Postal Circle Postma... -- September 12, 2018

మరింత తెలుసుకోండి

 

తాజా వార్తలు

A -- November 12, 2018
(English) Telangan State Poli... -- September 20, 2018
(English) Andhra Pradesh Posta... -- September 17, 2018
(English) Andhra Pradesh Posta... -- September 17, 2018
(English) Railway ALP/ Technic... -- September 14, 2018
Railway ALP/ Technician 2018 A... -- September 13, 2018

మరింత తెలుసుకోండి

 

మెరిట్ విద్యార్థులు

SSC CGL 2017 CLASSES STARTS FROM 26/05/17.
LONG TERM UP TO SELECTION CLASSES STARTS FROM 02/06/17.
SSC CGL COACHING IN VIJAYAWADA
12345